همایش راهکار های توسعه و مشارکت صنایع داخلی در حوزه نفت و گاز

 

 همایش راهکار های توسعه و مشارکت صنایع داخلی در حوزه نفت و گاز      

مکان:دانشگاه صنعتی اصفهان     

زمان: زمستان 1385 باحضور مدیر عامل محترم پارس جنوبی و شرکت پترو پارس و

شرکت های بین المللی

               

  

SmartNews.Com